San Antonio, Ibiza. From Flickr – Mick_Gallagher_1959

what is San Antonio, Ibiza like?

A streetview of San Antonio, Ibiza, Spain.